Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie znaków granicznych
9 sierpnia, 2019

Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie udowodnić w trakcie procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki wystarczające do utrzymania. Niezbędne jest także udowodnienie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim sugerować się dobrem dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, jak również otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą także deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej kwestii prawnika jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana niemożliwość wspólnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie gdy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Bardzo często najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, jednak może także wystapić w kształcie zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Zasadnicza jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą zatwierdzać wspólnie, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia prawnik może dopisać dopełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z ustaleniem wspólnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to uprościć ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i porównywalnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To oznacza, że dziecko posiada dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie mogą sporządzić zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na bazie zgromadzonych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W wyjątkowych sytuacjach można starać się o absolutne pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy użyte uprzednio lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można wynająć adwokata i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.