Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Dobry Fryzjer – jak nie dać się ogolić
4 marca, 2020

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z oryginałami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument i przygotowuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią budowę i nie może być zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.