Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Dobry Fryzjer – jak nie dać się ogolić
4 marca, 2020

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są dowodem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia niezbędne jest spełnienie kilku wymogów. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz sporządza protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią formę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zwykle, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.