Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Firma ogrodnicza
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga uzyskania właściwych kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać zadaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, ponieważ praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z wielorakich działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy ustala się gdy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic będą: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do właściwego terenowo PODGIK, a dokumenty przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z osiągnięciem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy odbywa się wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, sporządzony jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych sporządza jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat nowych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych potrzebnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami koniecznymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą być zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera rezultaty wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Zestaw dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas weryfikacji nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, wynikające z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Komentarze są wyłączone.