Geodeta – specjalistyczne pomiary

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – innowacyjny sposób na usunięcie zbędnego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie strony Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

PRECYZYJNE POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a także sporządzamy następujące wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient otrzymuje pełny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na na bazie czego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na odpowiednim nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na wstępnym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Wykonujemy pomiary dotyczących montażu słupów i linii energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można wyeliminować ryzyko zbliżania przewodów do zabudowań i dróg.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów stosując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy również geodezyjne pomiary pozwalające na dokładną kontrolę, wykazującą poprawność realizacji lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstszych rozwiązań, przy udziale których wznoszone konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były precyzyjne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego wykonania prac w trakcie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je poprzez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w szczegółowy sposób obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz opracowujemy dodatkowe wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.